Flydende bredmåtter - en innovativ løsning til rensning af regnvand

Med et stabilt flydematerialer og vandplanter fra hjemmehørende arter skabes forudsætninger for koncentreret og effektiv LAR-effekt samtidig med at blomstring bidrager med føde til pollinerende insekter.

 

Flytande våtmark
Flytande våtmark

Flydende bredmåtter

Kilden til forringet vandkvalitet i søer og hav kan komme fra både regnvand, perkolat og afløbsvand. Med flydende bredmåtter skabes gunstige forhold for naturlige vandrensningsprocesser som kan reducere både partikelbundne og forureninger i forurenet vand, inden det når recipienten. Teknikken kan tilføres i sedimentationsdamme, efterpoleringssøer, naturlige vandmiljøer mm. Der kan de blive en vigtig del i arbejdet for en forbedret vandkvalitet og udgør en puslebrik for at opnå et bestemt miljømål.

Studier viser at flydende bredmåtter kan forbedre rensningen i konventionelle rensesøer med 20-40%*.

Hvordan fungerer vandrensningen?
Naturlige og anlagte LAR-bede er en af de mest effektive metoder for vandrensning, takket være de planter og mikroorganisker som lever i bedene. Vegetationen optager næringsemner samt fastholder partikelbundne og løse forureninger i rødderne. Planternes rødder udgør et ekstra areal hvor mikroorganismer bygger klynger, såkald biofilm. Det er heri en stor del af vandrensningen foregår.

VegTech Flydende bredmåtter skaber forudsætninger for samme renseprocesser som i konventionelle LAR-bede. Produktet består af en bærende del hvorpå VegTech Bredmåtte med vandplanter etableres. Flere enheder kan enkelt kobles sammen og konstruktionen har en lang levetid, i forhold til flydeevne, form og funktion.

VegTech Flydende våtmark

Hvorfor flydende bredmåtter?

VegTech Bredmåtte med vandplanter monteres på en flydedel. Rødderne vokser igennem flydematerialet og lavet et multifunktionelt rodgardin i vandet.

  • Rødderne bidrager til sedimentation af partikelbundne forureninger.
  • Mikroorganismer(biofilm) fæster sig til rodgardinet, som optager og nedbryder forureninger i vandet
  • Blomstrende arter skaber biotober for  insekter og andre smådyr
  • Mikroorganismer som bidrager til bedre vandrensning, fremmes af rigeligt med mange fine rødder.

Med en flydende bredmåtte skabes forudsætning for koncentreret og effektiv LAR-effekt.

 

 

Flytande våtmark Helsingborg i dagvattendamm

Mere information:

* Dodkins, I., & Mendzil, AF. (2014). Floating Treatment Wetlands (FTWs) in Wastewater Treatment: Treatment efficiency and potential benefits of activated carbon. SEACAMS, Swansea University.

Svenskt Vatten Utveckling. Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning Dagvattenrening. (SVU rapport 2016:5). Svenskt Vatten AB.

Svenskt Vatten Utveckling. Greger, M., & Schück, M. (2019). Rening av dagvatten i flytande våtmark – val av växter. (SVU rapport 2019:24). Svenskt Vatten AB. Länk »

Sveriges geotekniska institut SGI. Enell, A., Pettersson, M. (2021). Fytoremediering av PFAS, En litteraturstudie av aktuellt kunskapsläge kring hur växter kan användas för att rena deponilakvatten och jord från PFAS. Linköping: Sveriges geotekniska institut SGI.

Radioklipp, Våtmarksväxter kan rena vatten från evighetskemikalier.

Våtmarksguiden »